Säännöt

HAMINALAHDEN ERÄNKÄVIJÄT RY – SÄÄNNÖT

  1§     Yhdistyksen nimi on Haminalahden Eränkävijät ja kotipaikka on Kuopion Kaupunki Itä-Suomen Läänissä. Yhdistys on perustettu joulukuun 23. päivänä 1960 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seura on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry:n sekä Kuopion Riistanhoitoyhdistyksen jäsen.

2§                  Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1.      järkiperäistä metsästystä

2.      riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa

3.      metsästysampumaurheilua

4.      kenneltoimintaa

3§                  SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1.      hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita

2.      suorittamalla riistanhoito töitä

3.      valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä

4.      seuraamalla toimialueensa riistatilannetta

5.      huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista

6.      kouluttamalla jäseniään

7.      järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

8.      edistämällä metsästyskoira toimintaa

4§                  SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi pääsevät ne luonnonsuojelua, riistanhoitotyötä ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9§ 17 kohdassa mainitulla tavalla hyväksytään ja jotka sitoutuvat noudattamaan seuran sekä Suomen Metsästäjäliiton että Pohjois-Savon piirin ja Kuopion Riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi tullaan koejäsenyyden kautta. Koejäsenyys kestää 2 vuotta, minkä ajan päätyttyä seuran kokous päättää varsinaisesta jäsenyydestä. Päätös varsinaisesta jäsenyydestä tehdään 9§:n 17. kohdan mukaisesti.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenien arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5§                  JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Seuran vuosikokous voi määrätä myös mahdollisesta riistanhoitomaksusta sekä sen suuruudesta mikäli katsoo tarpeelliseksi periä sellaista jäseniltään. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää hirviseurue ja tarvittaessa seuran johtokunta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

6§                  SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§                  SEURASTA EROTTAMINEN SEKÄ ERILAISET RANGAISTUSMENETELMÄT

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1.      laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2.      toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3.      rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4.      toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Johtokunta voi määrätä jäsenelle seuraavanlaisen rangaistuksen, mikäli katsoo jäsenen toimineen seuran, Suomen Metsästäjäliiton tai Kuopion Riistanhoitoyhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti:

1.      kirjallinen varoitus sekä lisäksi mahdollisesti määräaikainen metsästyskielto tai oikeus osallistua metsästykseen vain aseettomana määräaikaisesti.

2.      erottamispäätös

Jäsenelle voidaan antaa kirjallinen varoitus, mikäli katsotaan, ettei jäsenen toiminta edellytä välitöntä erottamista. Jäsen voidaan erottaa kirjallisen varoituksen jälkeen, mikäli hän edelleen toimii sääntöjen ja hyvien metsästystapojen vastaisesti tai aiheuttaa edelleen seuralle haittaa toiminnallaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen myös luottamustoimesta kesken toimikauden, mikäli katsoo hänen aiheuttavan haittaa seuran toiminnalle tai muille jäsenille.

Mikäli jäsen kieltäytyy vuokraamasta maa-alueitaan seuran käyttöön, on seuralla oikeus niin halutessaan erottaa jäsen.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä postituspäivää lukuun ottamatta.

Ellei vetomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä omaisuudesta.

8§                  SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1.      sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2.      kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3.      seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

9§                  TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi tai useampia ääntenlaskijoita;

2.      Todetaan kokouksen laillisuus;

3.      Hyväksytään työjärjestys;

4.      Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5.      Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6.      Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

7.      Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8.      Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;

9.      Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten;

10.  Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

11.  Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

12.  Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

13.  Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;

14.  Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15.  Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry:lle ja Kuopion Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

16.  Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

17.  Toimitetaan varsinaisten jäsenien sekä koejäsenien vaali, jolloin vähintään 2/3 paikalla olevista äänioikeutetuista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla

10§                KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§                SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

12§                PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjojen on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§                SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§                SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

15§                SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§                PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§                SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§                JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1.      toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2.      olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3.      suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4.      vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;

5.      vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6.      vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7.      nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry:n ja Kuopion Riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

8.      vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9.      pitää seuran jäsenluetteloa;

10.  hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11.  hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12.  tarvittaessa erottaa jäsenet;

13.  valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

14.  päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

15.  tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

16.  ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§                SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§                SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (=Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry:lle ja Kuopion Riistanhoitoyhdistykselle.

21§                MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä Suomen laissa sekä laissa Yhdistyksistä on säädetty.